Welcome to The Land of Smiles!

Welcome to ChiangMai Creative City
monk.jpg
Happy Holidays !

Welcome to ChiangMai Carnival 2011!
abst.jpg
Happy Holidays with Health Care!

Welcome to join us the first week-end of February!
nagaparade.jpg
Wonderful Holidays in ChiangMai!

 เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี

Thailand Tourism Award 2010!
kinnaree2.jpg
Welcome to Clean Me Out Programe!

We were born to persue perfection

Health is Wealth
image4.jpg
Body&Mind Solution

Welcome to Green City,ChiangMai!
bamboo2.jpg
Back to Nature!

Dhamma is Nature!
Stream 1
Nature is Dharmma!

Health is Wealth!
exercise2.jpg
Let's join us!

Happy Holidays...   ChiangMai Carnival is coming on the first week-end of February !  สุขสันต์วันหยุด ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่ง  เนื่องในโอกาสวันปีใหม่  เรามาให้กkรรักษาตนองอย่างถูกวิธี ด้วยการทำธรรมชาติบำบัด ( Alternative Medicine) ด้วยการ
1)    หายใจอย่างถูกวิธี  Stem Cell
2)    ปั่นน้ำผักผลไม้ Fruit Juice Drink
หากท่านเคยกับการทำสมาธิ ก็ทำสมาธิบำบัดตามแนวที่ท่านถนัด ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด
 
 
 
 
 
 
Welcome to Body,Mind,Soul&Brain Solution !
จิต กาย และ สมอง ทำให้เราดำรงอยู่ได้อย่างมีปัญญา
The most efficient way to be in better state for both physical and mental health.
This programe has been tailored to bring a complete state of the three elements : The body(physical),emotion,and the mind.  Because of the inseperable existience of the three elements,it not possible to effective cure or improve one without involving the other two.
มนุษย์ประกอบด้วยธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ หาก ปรับธาตุทั้ง 4 ในสมดุลได้ กาย จิต และอารมร์จะมีประสิทธิภาพ  เราจึงต้องบริหารทั้งกาย และจิตควบคุ่กันไป 
The Body&Mind Solution harmoniously synchronizes the process to give the efficient techniques to take care of the  three elements at the same time.  Because of better health results better emotion and mental.
 
The Whole Body
Starting with easy stretching,proper breathing,to suit each individaul physical condition. Practice certain posture to release muscle tension etc. จึงจำเป็นที่จะต้องจัดท่านั่งสมาธิให้ถูกต้อง ไม่เกร็งขณะนั่ง  หายใจยาวๆ เพื่อนำอ็อกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกประการหนึ่ง ไม่ควรบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อมิให้กระเพาะทำงานหนัก และเพื่อการนั่งที่ไม่ง่วงเหงาหวานอนง่าย จึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารไม่มากเกินไป พูดน้อย แต่บางท่านที่เริ่มนั่งวิปัสสนา สามารถรู้เท่าทันจิตโดยมิต้องนั่งนานได้ โดยรู้ลมหายใจ  เข้า รู้ลมหายใจออก  หากจะทำสมาธิบำบัด ก็จะต้องมีพื้นในการนั่งมาพอสมควรจึงจะทำขั้นรักษาตนเอง  แม้มนุษย์ มิอาจหลีกเลี่ยง เกิด แก่ เจ๊บ ตาย ได้ก็ตาม แต่มนุษย์ สามารถฝึกมิให้จิตเกาะความปวดได้ หาก มีความอดทน
Meditation for Self Healing is difference from in general.  It takes time,but worth to know how to help oneself when one has to face of accident or painful from sickness.

 Oriental movement
 
The Meditation for Relaxation
 
Contact "Chusri" for more information :
http://lannainter3.tripod.com   or Ext. What's new for Vitality 'Clean Me Out'
 
Tel&Fax : 66 53 215100
Mobile 089-7583945 
 
Packages programes including Accommodation,study programe as you require minimum one week and the excursion  between week-end ...

Royal Flora,The end of Himalay!
wholeroyalflora.jpg
Back to Nature

Happy Holidays ... Año Nuevo está llegando ... Chiangmai Carnaval presentará a principios de February'09. Bienvenido al Cuerpo y Mente Solución!
La manera más eficiente de estar en mejor estado para la salud física y mental.
Este programa se ha adaptado a un estado completo de los tres elementos: El cuerpo (físico), la emoción y la mente. Debido a la inseperable existience de los tres elementos, que no se puede curar o mejorar la eficacia sin la participación de una a los otros dos.
El Cuerpo y Mente en armonía Solución sincroniza el proceso para dar la eficacia de técnicas para cuidar de los tres elementos al mismo tiempo. Debido a los resultados de una mejor salud mental y la mejor emoción.
 
Todo el cuerpo
A partir de fácil estiramiento, la respiración adecuada, para satisfacer cada individaul condición física. Practicar ciertas posturas para liberar la tensión muscular etc
 
 

  Oriental movimiento
 
Meditación para la relajación
 
Contacto "Chusri" para obtener más información:
http://lannainter3.tripod.com o ext. ¿Qué hay de nuevo para Vitalidad "Limpieza Fuera de mí"
 
E-mail: lannainter3@yahoo.com, srichu@hotmail.com
Tel y Fax: 66 53 215100
Celular 089-7583945
 
Paquetes de programas, incluido el alojamiento, programa de estudio como mínimo que necesita una semana y entre la excursión de fin de semana ...

ボディ&マインドソリューションようこそ!
より良い状態では肉体的精神的健康のために最も効率的な方法です。
このプログラムは、 3つの要素の完全な状態をもたらすに合わせたされています:体( ) 、物理的な感情、そして心。の3つの要素のinseperable existienceため、効果的な治療法を改善することはできませんか、他の2つを含む。
ボディ&マインドソリューション調和を同時に3つの要素を大事にするには、効率的な技術を与えるために、プロセスを同期させます。より良い結果を感情的精神的健康増進のために。
 
全身
簡単では、各individaul物理的な条件に合わせて適切な呼吸ストレッチで最低。練習特定の姿勢などの筋肉の緊張をリリースする

 
 

 オリエンタル運動
 
リラクゼーションのための瞑想
 
連絡先" Chusri "の詳細情報:
http://lannainter3.tripod.comまたは内線。どのような活力の清潔度ミーアウトのための新機能
 
Eメール: lannainter3@yahoo.com 、 srichu@hotmail.com

携帯089-7583945
 
宿泊施設は、研究プログラムとしては最低1週間、週末の間の小旅行などのパッケージプログラムを必要と...
> สลับ

Let's Heal The World
lotus.jpg
Health is Wealth

DoiLuang,ChiangDao,ChiangMai!
doiluang.jpg
Back to Nature!

Optional  for Alternative Health Treatment Package Contact 'Chusri'  for more information     http://lannainter.tripod.com
 
The Unique for Internatonal Study Programes
กิจกรรมนอกหลักสูตร ระดับนานาประเทศยอมรับ
a)  Vipassana วิปัสสนา
b)  Meditation for Self Healing สมาธิบำบัด
c)  Thai language  ภาษาไทย
d)  Thai Herbal Cooking  อาหารสุขภาพ
e)  Fruit&Vegetable Carving  แกะสลักผักผลไม้
f)   Batik on Cotton  การทำบาติก
g)  Batik on Silk   การทำบาติกบนผ้าไหม
h)  Thai Mural Painting
g)  Tok Sen  ตอกเส้น
h)  Yam Kang  ย่ำขาง
g)  Wood Cut  แกะสลักบนบอร์ด
h)  Candle Store  ทำกระทงเทียน
i)   Tai Chi รำมวยจีน
g)  Water Therapy  วารีบำบัด
h)  Pyramid Therapy  การรักษษโดยพลังปิรามิด
i)   Thai Yoga โยคะไทย
j)   Clean Me Out Programe  การล้างพิษ
k)   Pure Art  ศิลปบริสุทธิ์
i)    Carving Thai Design on paper or future board ตอกลายบนกระดาษ หรือผ้า
j)    Free Try ....EyeMate! ลองฟรี นวดตา
k)  Thai Herbal Massage in English or French นวดโดยใข้ภาษาอังกฤษ และ ฝรั่งเศส
l)    Thai Herbal Shampoo วิธีทำแชมพู
m)  Thai Herbal Soap  วิธีทำสบู่
n)   Thai Placemate  การทำผ้ารองจาน
o)   Thai Ceramic  การทำเซรามิค
p)   Thai Herbs   การเตรียมทำลูกประคบ
q)    Thai Art&Decor for Interior design(Intensive Course) with    workshop การตบแต่งพื้นฐาน
r)    As you require... จัดตามคำขอ

Happiness Foundation
 
As we know our birthday,but nooneknow the day of passing away.  This is why we manage this programe to keep you happy that we can help you even after passing away in ChiangMai,Thailand.
Membership only 1,500 US$  And memebers can take one study course for complementary....
Please let your friends and relatives use our honest and sincere that we prepare for you and friends....
'Chusri' : 089-7583945 

Unique pour Internatonal Programmes d'études
a) pour les débutants Meditaion
b) La méditation d'auto guérison
c) la langue thaï
d) de fines herbes de cuisine thaï
e) Fruits et légumes à découper
f) sur le coton Batik
g) en batik sur soie
h) Thai Peinture Murale
g) Tok Sen
h) Yam Kang
g) Cut Wood
h) Candle Store
i) de Tai Chi
g) L'eau de thérapie
h) Pyramide Therapy
i) Thai Yoga
j) Programme Clean Me Out
k) l'art pur
i) Carving Thai Design sur le papier ou futur conseil d'administration
j) .... EyeMate Free Try!
k) Thai Herbal Massage en anglais ou en français
l) Thai Herbal Shampoo
m) Thai Herbal Soap
n) Thai Placemate
o) Thai Ceramic
p) Thai Herbs
q) Thai Art & Décoration d'intérieur (Cours intensifs) avec atelier
r) Comme vous avez besoin ...
> สลับ

オプションのための代替医療の治療パッケージお' Chusri ' http://lannainter.tripod.comの詳細情報
: lannainter3@yahoo.com
 
このユニークな研究プログラムのInternatonal
初心者のための) Meditaion
イ)自己治癒のための瞑想
ç )タイ語
エ)タイハーブクッキング
オ)フルーツ&ベジタブル彫
f )のバティックコットンに
グラム)バティックシルクに
時間)タイ壁画
グラム) Tokセン
時間)ヤムカン
グラム)ウッドカット
時間)キャンドルストア
ⅰ )太極拳
グラム)水療法
時間)ピラミッドセラピー
ⅰ )タイヨガ
j )は清潔度ミーアウトプログラム
韓国)の純粋な芸術
ⅰ )彫タイのデザイン紙や将来にボード
j )は無料.... EyeMateしてみてください!
韓国)タイハーブマッサージ英語またはフランス語で
l )のタイハーブシャンプー
オス)タイハーブ石鹸
n )をタイPlacemate
または)タイセラミック
P )はタイのハーブ
Q )はタイのアート&デザインのインテリアで装飾ワークショップ(集中コース)
研究)を必要と...

image3.jpg
We provide 'Thai Heritage' Packages for you as well.

ygset2.jpg
Tools for Relaxing!

Tools for Yoga
ygset.jpg
Yoga Set

Free Transportation for two reservation ....

Joyeuses Fêtes ... Nouvel An est à venir ... Chiangmai Carnaval February'09 précoce. Bienvenue à la solution du corps et de l'esprit!
Le moyen le plus efficace pour être en meilleure forme pour la santé physique et mentale.
Ce programme a été adapté pour une déclaration complète de trois éléments: le corps (physique), de l'émotion et l'esprit. En raison de la existience inséparables des trois éléments, qui ne peut être guéri ou amélioré l'efficacité sans la participation des deux autres.
Corps et esprit en harmonie solution pour synchroniser l'efficacité des techniques pour prendre soin de ces trois éléments simultanément. Parce que les résultats de l'amélioration de la santé mentale et de la meilleure sensation.
  
L'ensemble du corps
De la simple étirement, la respiration appropriée, pour répondre à chaque individaul condition physique. La pratique de certaines postures de libérer les tensions musculaires etc
  
  

   Mouvement Orient
  
Méditation pour la détente
  
Contact "Chusri 'pour plus d'information:
http://lannainter3.tripod.com ou ext. Quoi de neuf pour la Vitalité "Clean Me Out"
  
E-mail: lannainter3@yahoo.com, srichu@hotmail.com
Tel & Fax: 66 53 215100
Mobile 089-7583945
  
Les logiciels, y compris le logement, le programme d'étude qui nécessite au moins une semaine et le week-end d'excursion ...

Time and Tie wait for no man.

Sabai Centre 5/15 Soi 4,ChangPuak Road,ChiangMai 50200  Thailand
Mobile : 66 (0) 89-7583945